Νο Όνομα Παραδοτέου ΠΕ Είδος Υπεύθυνος Επίπεδο διάχυσης Μήνας Παράδοσης Download
Π1.1 Συμφωνητικό κοινοπραξίας 1 συμφωνητικό ΠΚ CO 42
Π1.2 Σχέδιο διαχείρισης έργου 1 αναφορά ΕΑΑ CO 10
Π1.3 Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων – πνευματικών δικαιωμάτων 1 αναφορά ΕΑΑ CO 12
Π1.4 Έκθεση προόδου (τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου) πρώτου έτους 1 αναφορά ΠΚ PU 16
Π1.5 Έκθεση προόδου (τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου) δεύτερου έτους 1 αναφορά ΠΚ PU 28
Π1.6 Τελική έκθεση προόδου (τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου) 1 αναφορά ΠΚ PU 49
Π2.1 Σχέδιο υλοποίησης τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του ACTRIS 2 αναφορά ΑΠΘ PU 16
Π2.2 Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ICOS και πιλοτική εφαρμογή 2 αναφορά ΕΚΕΦΕ-Δ PU 42
Π3.1 Προσαρμογή πρωτοκόλλου λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου μετρήσεων ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης 3 πρωτόκολλο ΑΠΘ PU 16
Π3.2 Προσαρμογή πρωτοκόλλου λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου in situ μετρήσεων αερολυμάτων και των ιδιοτήτων τους 3 πρωτόκολλο ΕΚΕΦΕ-Δ PU 30
Π3.3 Προσαρμογή πρωτοκόλλου λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου in situ μετρήσεων αερίων 3 πρωτόκολλο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ PU 32
Π3.4 Εξειδίκευση νέων χρηστών (Δήμοι, Υπηρεσίες, νέοι φοιτητές) σε πρωτόκολλα λειτουργίας και μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου με την χορήγηση χρόνου πρόσβασης σε εργαστήρια βαθμονόμησης, σταθμούς παρακολούθησης και ασκήσεις διαβαθμονόμησης 3 αναφορά- λίστα εκπαιδευμένων ΕΚΕΦΕ-Δ PU 49
Π4.1 Έκθεση τεχνολογικής αναβάθμισης σταθμών της PANACEA 4 αναφορά ΠΚ PU 36
Π4.2 Έκθεση τεχνολογικής αναβάθμισης κινητών μονάδων της PANACEA 4 αναφορά ΑΠΘ PU 36
Π4.3 Έκθεση τεχνολογικής αναβάθμισης μονάδων ενεργούς τηλεπισκόπησης της PANACEA 4 αναφορά ΕΜΠ PU 36
Π5.1 Πρωτόκολλα υποβολής δεδομένων μετρήσεων ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης 5 πρωτόκολλο ΑΠΘ PU 10
Π5.2 Πρωτόκολλα υποβολής δεδομένων in situ μετρήσεων 5 πρωτόκολλο ΕΚΕΦΕ-Δ PU 18
Π5.3 Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής λειτουργία του ΚΔΔΔ PANACEA 5 αναφορά και κεντρο διαχείρισης και διάθεσης δεδομένων ΕΑΑ PU 44
Π5.4 Έκθεση ενσωμάτωσης νέων και έξυπνων υπηρεσιών και τεχνολογιών στην PANACEA 5 αναφορά ΕΜΠ PU 44
Π6.1 Έκθεση δραστηριοτήτων πρόσβασης στις υποδομές PANACEA 6 αναφορά ΑΠΘ PU 47
Π6.2 Έκθεση δραστηριοτήτων πρόσβασης στις δράσεις εξειδίκευσης χρηστών της PANACEA 6 αναφορά ΕΜΠ PU 47
Π6.3 Έκθεση δραστηριοτήτων πρόσβασης στο σύνολο των υπηρεσιών της PANACEA 6 αναφορά ΠΚ PU 47
Π7.1 Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία της δικτυακής πύλης PANACEA 7 δικτυακή πύλη ΠΚ PU 10
Π7.2 Διοργάνωση συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων και επιστημονικών καφενείων 7 αναφορά ΠΚ PU 49
Π7.3 Σχέδιο βιωσιμότητας της ΕΥ 7 αναφορά ΕΜΠ CO 48
Π7.4 Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις (τουλάχιστον 3) 7 συνεντεύξεις EAA PU 48
Π8.1 Έκθεση εφαρμογής εξοπλισμού ταχείας μέτρησης της χημικής σύνθεσης αερολυμάτων, πηγών και ιχνοστοιχείων και δεικτών που σχετίζονται με την υγεία 8 αναφορά ΙΤΕ CO 44
Π8.2 Έκθεση αποτελεσμάτων συνεργειών μεταξύ επιτόπιων μετρήσεων, τηλεπισκόπησης και υπολογιστικών μοντέλων στην δημιουργία χαρτών έκθεσης σε πόλεις της Ελλάδας 8 αναφορά ΠΚ CO 48
Π8.3 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 8 δημοσιεύσεις ΠΚ PU 49
Π8.4 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 4) 8 δημοσιεύσεις ΕΑΑ PU 49
Π8.5 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 8 δημοσιεύσεις ΑΠΘ PU 49
Π8.6 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 8 δημοσιεύσεις ΕΚΕΦΕ-Δ PU 49
Π8.7 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 8 δημοσιεύσεις ΕΜΠ PU 49
Π8.8 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 8 δημοσιεύσεις ΙΤΕ PU 49
Π8.9 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 8 δημοσιεύσεις ΠΙ PU 49
Π8.10 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 8 δημοσιεύσεις ΠΟΛΚ PU 49
Π8.11 Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 8 δημοσιεύσεις ΙΙΒΕΑΑ PU 49
Π9.1 Έκθεση των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης αερολυμάτων – ακτινοβολίας στην ενεργειακή διαθεσιμότητα 9 αναφορά ΕΑΑ CO 48
Π9.2 Έκθεση αποτελεσμάτων συνεργειών μεταξύ επιτόπιων μετρήσεων και τηλεπισκόπησης με υπολογιστικά μοντέλα στον τομέα της αλληλεπίδρασης αερολυμάτων/νεφών/ακτινοβολίας 9 αναφορά ΕΑΑ CO 48
Π9.3 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 9 δημοσιεύσεις ΠΚ PU 49
Π9.4 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 4) 9 δημοσιεύσεις ΕΑΑ PU 49
Π9.5 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 9 δημοσιεύσεις ΑΠΘ PU 49
Π9.6 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 9 δημοσιεύσεις ΕΚΕΦΕ-Δ PU 49
Π9.7 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 9 δημοσιεύσεις ΕΜΠ PU 49
Π9.8 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 9 δημοσιεύσεις ΙΤΕ PU 49
Π9.9 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 9 δημοσιεύσεις ΠΠ PU 49
Π9.10 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 9 δημοσιεύσεις ΔΠΘ PU 49
Π9.11 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 9 δημοσιεύσεις ΕΚΠΑ PU 49
Π9.12 Δημοσιεύσεις αερολύματα- νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 9 δημοσιεύσεις ΠΑΙΓ PU 49
Π10.1 Έκθεση αποτελεσμάτων αριθμητικών προσομοιώσεων προσδιορισμού των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα 10 αναφορά ΠΚ CO 46
Π10.2 Έκθεση αποτελεσμάτων συνεργειών μεταξύ επιτόπιων μετρήσεων, τηλεπισκόπησης και υπολογιστικών μοντέλων στον τομέα των πηγών αερολυμάτων, φυσικών και από καύσεις βιομάζας και της εναπόθεσής τους στον Ελληνικό χώρο. 10 αναφορά ΕΑΑ CO 48
Π10.3 Δημοσιεύσεις ατμόσφαιρα-οικοσυστήματα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 10 δημοσιεύσεις ΠΚ PU 49
Π10.4 Δημοσιεύσεις ατμόσφαιρα-οικοσυστήματα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 10 δημοσιεύσεις ΕΑΑ PU 49
Π10.5 Δημοσιεύσεις ατμόσφαιρα-οικοσυστήματα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 10 δημοσιεύσεις ΑΠΘ PU 49
Π10.6 Δημοσιεύσεις ατμόσφαιρα-οικοσυστήματα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 2) 10 δημοσιεύσεις ΙΤΕ PU 49
Π10.7 Δημοσιεύσεις ατμόσφαιρα-οικοσυστήματα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (τουλάχιστον 1) 10 δημοσιεύσεις ΕΛΚΕΘΕ PU 49
Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν.

Δεν είναι αναγνώσιμο; Αλλαγή κειμένου. captcha txt

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο