Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

2022

 1. Boroughani, M., Pourhashemi, S., Gholami, H., and Kaskaoutis, D.G.: Predicting of dust storm source by combining remote sensing, statistic-based predictive models and game theory in the Sistan watershed, southwestern Asia, Journal of  Arid Land, https://doi.org/10.1007/s40333-021-0023-3, 2022.
 2. Koukouli, M-E., Pseftogkas, A., Karagkiozidis, D., Skoulidou, I., Drosoglou, T., Balis, D., Bais, A., Melas, D., Hatzianastassiou, N.: Air Quality in Two Northern Greek Cities Revealed by Their Tropospheric NO2 Levels. Atmosphere, 13(5):840. https://doi.org/10.3390/atmos13050840, 2022;
 3. MalAmiri, N., Rashki, A., Hosseinzadeh, S.R., and Kaskaoutis, D.G.: Mineralogic, geochemical, and textural characteristics of soil and airborne samples during dust storms in Khuzestan, southwest Iran, Chemosphere, 131879, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131879, 2022.
 4. Papanikolaou, C.-A., Kokkalis, P., Soupiona, U., Solomos, S., Papayannis, A., Mylonaki, M., Anagnou, D., Foskinis, R., and Gidarakou M.:Australian Bushfires (2019–2020): Aerosol Optical Properties and Radiative Forcing, Atmosphere, 13, 867. https://doi.org/10.3390/atmos13060867, 2022
 5. Papanikolaou, C.-A., Papayannis, A., Mylonaki, M., Foskinis, R., Kokkalis, P., Liakakou, E., Stavroulas, I., Soupiona, O., Hatzianastassiou, N., Gavrouzou, M., Kralli, E., and Anagnou, D.: Vertical profiling of fresh biomass burning aerosol optical properties over the Greek urban city of Ioannina, during the PANACEA winter campaign, Atmosphere, 13, 94. https://doi.org/10.3390/atmos13010094, 2022.

2021

 1. Eleftheriadis, K., Gini, M.I., Diapouli, E., Vratolis, S.,Vasilatou, V., Fetfatzis, P. and Manousakas, M.I.: Aerosol microphysics and chemistry reveal the COVID19 lockdown impact on urban air quality, Sci Rep 11, 14477, https://doi.org/10.1038/s41598-021-93650-6, 2021.
 2. Emamian, A., Rashki, A., Kaskaoutis, D.G., Gholami, A., Opp, Ch., and Middleton, N.: Assessing vegetation restoration potential under different land uses and climatic classes in northeast Iran, Ecological Indicators, 122, 107325, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107325, 2021.
 3. Gavrouzou, M., Hatzianastassiou, N., Gkikas, A., Korras-Carraca, M.-B., and Mihalopoulos N.: A Global Climatology of Dust Aerosols Based on Satellite Data: Spatial, Seasonal and Inter-Annual Patterns over the Period 2005–2019, Remote Sens. 2021, 13, 359. https://doi.org/10.3390/rs13030359, 2021.
 4. Gavrouzou, M., Hatzianastassiou, N., Gkikas, A., Lolis, C.J., and Mihalopoulos, N.: A Climatological Assessment of Intense Desert Dust Episodes over the Broader Mediterranean Basin Based on Satellite Data, Remote Sensing 2021, 13(15):2895, https://doi.org/10.3390/rs13152895, 2021.
 5. Gholami, H., Mohammadifar, A., Malakooti, H., Esmaeilpour, Y., Golzari, S., Mohammadi, F., Li, Y., Song, Y., Kaskaoutis, D.G., Fitzsimmons, K.E., and Collins, A.L.: Integrated modelling for mapping spatial sources of dust in central Asia – An important dust source in the global atmospheric system, Atmospheric Pollution Research, 12, 101173, https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101173, 2021.
 6. Gholami, H., Mohamadifar, A., Rahimi, S., Kaskaoutis, D.G., and Collins, A.L.: Predicting land susceptibility to atmospheric dust emissions in central Iran by combining integrated data mining and a regional climate model, Atmospheric Pollution Research, https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.03.005, 2021.
 7. Gholami, H., Mohammadifar, A., Golzari, S., Kaskaoutis, D.G., Telfer, M.W., and Collins, A.L.: Using the Boruta algorithm and deep learning models for mapping land susceptibility to atmospheric dust emissions in Iran, Aeolian Research, 50 (2021) 100682, https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2021.100682, 2021.
 8. Gkikas, A., Proestakis, E., Amiridis, V., Kazadzis, S., Di Tomaso, E., Tsekeri, A., Marinou, E., Hatzianastassiou, N., and Pérez García Pando, C.: ModIs Dust AeroSol (MIDAS): a global fine-resolution dust optical depth data set, Atmos. Meas. Tech., 14, 309–334, https://doi.org/10.5194/amt-14-309-2021, 2021.
 9. Hamidianpour, M., Jahanshahi, S.M.A., Kaskaoutis, D.G., Rashki, A., and Nastos, P.G.: Climatology of the Sistan Levar wind: Atmospheric dynamics driving its onset, duration and withdrawal, Atmospheric Research, 105711, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105711, 2021.
 10. Hamzeh, N.H., Karami, S., Kaskaoutis, D.G., Tegen, I., Moradi, M., and Opp, Ch.: Atmospheric Dynamics and Numerical Simulations of Six Frontal Dust Storms in the Middle East Region, Atmosphere, 12, 125, https://doi.org/10.3390/atmos12010125, 2021.
 11. Hamzeh, N.H., Kaskaoutis, D.G., Rashki, A., and Mohammadpour, K.: Long-term variability of dust events in southwestern Iran and its relationship with the drought, Atmosphere, 12, 1350, https://doi.org/10.3390/atmos12101350, 2021.
 12. Kalkavouras, P., Bougiatioti, A., Hussein, T., Kalivitis, N., Stavroulas, I., Michalopoulos, P., and Mihalopoulos, N.: Regional New Particle Formation over the Eastern Mediterranean and Middle East, Atmosphere 2021, 12(1), 13; https://doi.org/10.3390/atmos12010013, 2021.
 13. Kampouri, A., Amiridis, V., Solomos, S., Gialitaki, A., Marinou, E., Spyrou, C., Georgoulias, A.K., Akritidis, D., Papagiannopoulos, N., Mona, L., Scollo, S., Tsichla, M., Tsikoudi, I., Pytharoulis, I., Karacostas, T., and Zanis, P.: Investigation of Volcanic Emissions in the Mediterranean: “The Etna–Antikythera Connection”, Atmosphere 2021, 12(1), 40; https://doi.org/10.3390/atmos12010040, 2021.
 14. Karagioras, A. and Kourtidis, K.: A Study of the Effects of Rain, Snow and Hail on the Atmospheric Electric Field near Ground, Atmosphere 2021, 12, 996, https://doi.org/10.3390/atmos12080996, 2021.
 15. Karami, S., Hamzeh, N.H., Kaskaoutis, D.G., Rashki, A., Alam, K., and Ranjbar, A.: Numerical simulations of dust storms originated from dried lakes in central and southwest Asia: The case of Aral Sea and Sistan Basin, Aeolian Research, 100679, https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2021.100679, 2021.
 16. Karami, S., Kaskaoutis, D.G., Kashani, S.S., Rahnama, M., and Rashki, A.: Evaluation of Nine Operational Models in Forecasting Different Types of Synoptic Dust Events in the Middle East, Geosciences, 11, 458, https://doi.org/10.3390/geosciences11110458, 2021.
 17. Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Liakakou, E., Kalivitis, N., Kouvarakis, G., Stavroulas, I., Kalkavouras, P., Zarmpas, P., Dumka, U.C., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Assessment of the COVID-19 lockdown effects on spectral aerosol scattering and absorption properties in Athens, Greece, Atmosphere, 12, 231, https://doi.org/10.3390/atmos12020231, 2021.
 18. Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Stavroulas, I., Bougiatioti, A., Liakakou, E., Dumka, U.C., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Apportionment of black and brown carbon spectral absorption sources in the urban environment of Athens, Greece, during winter, Science of the Total Environment, 801, 149739, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149739, 2021.
 19. Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Stavroulas, I., Liakakou, E., Dumka, U.C., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Effect of aerosol types from various sources at an urban location on spectral curvature of scattering and absorption coefficients, Atmospheric Research, 264, 105865, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105865, 2021.
 20. Koukouli, M.-E., Skoulidou, I., Karavias, A., Parcharidis, I., Balis, D., Manders, A., Segers, A., Eskes, H., and Van Geffen, J: Sudden changes in nitrogen dioxide emissions over Greece due to lockdown after the outbreak of COVID-19, Atmos. Chem. Phys. 2021, 21, 1759–1774, doi:10.5194/acp-21-1759-2021, 2021.
 21. Li, Y., Song, Y., Kaskaoutis, D. G., Zan, J., Orozbaev, R., Tan, L., and Chen, X.: Aeolian dust dynamics in the Fergana Valley, Central Asia, since ~30 ka inferred from loess deposits. Geoscience Frontiers, 101180, https://doi.org/10.1016/j.gsf.2021.101180, 202
 22. Manousakas, M., Diapouli, E., Belis, C.А., Vasilatou, V., Gini, M., Lucarelli, F., Querol, X., and Eleftheriadis, K.: Quantitative assessment of the variability in chemical profiles from source apportionment analysis of PM10 and PM2.5 at different sites within a large metropolitan area, E.R.L., Institute of Nuclear & Radiological Scienc., Environmental Research Volume 192, 110257, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110257, 2021.
 23. Mermigkas, M., Topaloglou, C., Balis, D., Koukouli, M.E., Hase, F., Dubravica, D., Borsdorff, T., Lorente, A.: FTIR Measurements of Greenhouse Gases over Thessaloniki, Greece in the Framework of COCCON and Comparison with S5P/TROPOMI Observations, Remote Sens. 2021, 13(17), 3395, https://doi.org/10.3390/rs13173395, 2021.
 24. Michailidis, K., Koukouli, M.-E., Siomos, N., Balis, D., Tuinder, O., Tilstra, L.-G., Mona. L., Pappalardo, G., and Bortoli, D.: First validation of GOME-2/MetOp Absorbing Aerosol Height using EARLINET lidar observations, Atmos. Chem. Phys., https://doi.org/10.5194/acp-21-3193-2021, 2021.
 25. Mohammadpour, K., Sciortino, M., and Kaskaoutis, D.G.: Classification of weather clusters over the Middle East associated with high atmospheric dust-AODs in West Iran, Atmospheric Research, 105682, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105682, 2021.
 26. Mylonaki, M., Giannakaki, E., Papayannis,A., Papanikolaou, C.-A., Κomppula, M., Nicolae, D., Papagiannopoulos, N., Amodeo, A., Baars, H., and Soupiona, O.: Aerosol type classification analysis using EARLINET multiwavelength and depolarization lidar observations, Atmosheric Chemistry and Physics, 21 (3), 2211-2227, 2021.
 27. Mylonaki, M., Papayannis, A., Papanikolaou, C.-A., Foskinis, R., Soupiona, O., Maroufidis, I., Anagnou, D., and Kralli, E.: Tropospheric vertical profiling of the aerosol backscatter coefficient and the particle linear depolarization ratio for different aerosol mixtures during the PANACEA campaign on July 2019 at Volos, Greece, Atmospheric Environment, 247, 118184, 2021.
 28. Mylonaki, M., Papayannis, A., Papanikolaou, C.A., Mamouri, R. E., Müller, D., Kokkalis, P., Tsaknakis, G., Soupiona, O., and Solomos, S.: Optical and microphysical properties of aged biomass burning aerosols and mixtures, based on 9-Year multiwavelength Raman lidar observations in Athens, Greece, Remote Sensing, 13, 3877, https://doi.org/10.3390/rs13193877, 2021.
 29. Parida, B.R., Bar, S., Kaskaoutis, D., Pandey, A. C., Polade, S. D., and Goswami, S.: Impact of COVID-19 induced lockdown on land surface temperature, aerosol, and urban heat in Europe and North America, Sustainable Cities and Society, Volume 75, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103336, 2021.
 30. Pedrosa-Pamies, R., Parinos, C., Sanchez-Vidal, A., Calafat, A., Canals, M., Velaoras, D., Mihalopoulos, N., Kanakidou, M., Lampadariou, N., and Gogou, A.: Atmospheric and Oceanographic Forcing Impact Particle Flux Composition and   Carbon Sequestration in the Eastern Mediterranean Sea: A Three-Year Time-Series Study in the Deep Ierapetra Basin. Front. Earth Sci. 9:591948,  doi:10.3389/feart.2021.591948, 2021.
 31. Raptis, I.-P., Eleftheratos, K., Kazadzis, S., Kosmopoulos, P., Papachristopoulou, K., and Solomos, S: The Combined Effect of Ozone and Aerosols on Erythemal Irradiance in an Extremely Low Ozone Event during May 2020, Atmosphere 2021, 12, 145, https://doi.org/10.3390/atmos12020145, 2021.
 32. Sheoran, R., Dumka, U.C., Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Ram, G., Prakash, J., Hooda, R.K., Tiwari, R.K. and Mihalopoulos, N.: Chemical Composition and Source Apportionment of Total Suspended Particulate in the Central Himalayan Region, Atmosphere, 12, 1228. https://doi.org/10.3390/atmos12091228, 2021.
 33. Sioutia, E, Ksakousti, S., Kioutsiouki, I., Ciarelli, G., and Pandis, S.: Simulation of the cooking organic aerosol concentration variability in an urban area, Atmospheric Environment, Volume 265, 118710, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2021.118710, 2021.
 34. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Manders, A., Segers, A., Karagkiozidis, D., Gratsea, M., Balis, D., Bais, A., Gerasopoulos, E., Stavrakou, T., van Geffen, J., Eskes, H., and Richter, A.: Evaluation of the LOTOS-EUROS NO2 simulations using ground-based measurements and S5P/TROPOMI observations over Greece, Atmos. Chem. Phys. 2021, 21, 5269–5288, https://doi.org/10.5194/acp-21-5269-2021, 2021.
 35. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Segers, A., Manders, A., Balis, D., Stavrakou, T., van Geffen, J., and Eskes, H.: Changes in Power Plant NOx Emissions over Northwest Greece Using a Data Assimilation Technique, Atmosphere, https://doi.org/10.3390/atmos12070900, 2021.
 36. Zaiani, M., Irbah, A., Djafer, D., Listowski, C., Delanoe, J., Kaskaoutis, D.G., Belaid Boualit, S., Chouireb, F., and Mimouni, M.: Study of atmospheric turbidity in a northern tropical region using models and measurements of global solar radiation, Remote Sensing 13, 2271, https://doi.org/10.3390/rs13122271, 2021.
 37. Zaman, N.A.F.K, Kanniah, K.D., Kaskaoutis, D.G., and Latif, M.T.: Evaluation of Machine Learning Models for Estimating PM2.5 Concentrations across Malaysia, Applied Sciences, 11, 7326, https://doi.org/10.3390/app11167326, 2021.

2020

 1. Behrooz, R.-D., Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., and Mihalopoulos, N.: Human health risk assessment for toxic elements in the extreme ambient dust conditions observed in Sistan, Iran. Chemosphere, 262, 127835, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020,127835, 2020.
 2. Daskalopoulou, V., Mallios, S., Ulanowski, Z., Hloupis, G., Gialitaki, A., Tassis, K. and Amiridis, V.: The Electrical Activity of Saharan Dust as perceived from Surface Electric Field Observations in Greece, Atmos. Chem. Phys., (July), 1–35, doi:10.5194/acp-2020-668, 2020.
 3. Dimitriou, K., Grivas, G., Liakakou, E., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Assessing the contribution of regional sources to urban air pollution by applying 3D-PSCF modeling, Atmospheric Research 248: 105187, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105187, 2020.
 4. Dimitriou, K., Liakakou, E., Lianou, M., Psiloglou, V., Kassomenos, P., Mihalopoulos, N., and Gerasopoulos, E.: Implementation of an aggregate index to elucidate the influence of atmospheric synoptic conditions on air quality in Athens, Greece, Air Quality Atmosphere and health, 13(4), 447-458, doi: 10.1007/s11869-020-00810-0, 2020.
 5. Dumka, U.C., Kaskaoutis, D.G., Mihalopoulos, N., and Sheoran, R.: Identification of key aerosol types and mixing states in the central Indian Himalayas during the GVAX campaign: the role of particle size in aerosol classification. Science of The Total Environment, 2020, 143188, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143188, 2020.
 6. Dumka, U.C., Kaskaoutis, D.G., Verma, S., Ningombam, S.S., Kumar, S., and Ghosh, S.: Silver linings in the dark clouds of COVID-19: Improvement of air quality over India and Delhi metropolitan area from measurements and WRF-CHIMERE model simulations, Atmospheric Pollution Research, https://doi.org/10.1016/j.apr.2020.11.005, 2020.
 7. Dumka, U.C., Ningombam, S.S., Kaskaoutis, D.G., Madhavan, B.L., Song, H.-J., Angchuk, D., and Jorphail, S.: Long-term (2008–2018) aerosol properties and radiative effect at high-altitude sites over western trans-Himalayas, Science of  The Total Environment, 139354, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv, 2020, 139354, 2020.
 8. Georgoulias A.K., Boersma K.F., van Vliet J., Zhang X., van der A R., Zanis P., and de Laat J.: Detection of NO2 pollution plumes from individual ships with the TROPOMI/S5P satellite sensor, Environmental Research Letters, 15, 124037, doi:10.1088/1748-9326/abc445, 2020.
 9. Georgoulias A. K., Marinou E., Tsekeri A., Proestakis E., Akritidis D., Alexandri G., Zanis P., Balis D., Marenco F., Tesche M., and Amiridis V.: A first case study of CCN concentrations from spaceborne lidar observations, Remote Sensing, 12(10), 1557, doi:10.3390/rs12101557, 2020.
 10. Gialitaki, A., Tsekeri, A., Amiridis, V., Ceolato, R., Paulien, L., Kampouri, A., Gkikas, A., Solomos, S., Marinou, E., Haarig, M., Baars, H., Ansmann, A., Lapyonok, T., Lopatin, A., Dubovik, O., Groß, S., Wirth, M., Tsichla, M., Tsikoudi, I., and Balis, D.: Is the near-spherical shape the “new black” for smoke?, Atmos. Chem. Phys., 20, 14005–14021, https://doi.org/10.5194/acp-20-14005-2020, 2020.
 11. Grivas, G., Athanasopoulou, E., Kakouri, A., Bailey, J., Liakakou, E., Stavroulas, I., Kalkavouras, P., Bougiatioti, A., Kaskaoutis, D.G., Ramonet, M., Mihalopoulos, N., Gerasopoulos, E.: Integrating in situ Measurements and City Scale Modelling to Assess the COVID–19 Lockdown Effects on Emissions and Air Quality in Athens, Greece. Atmosphere 2020, 11(11), 1174, https://doi.org/10.3390/atmos11111174, 2020.
 12. Kalita, G., Kunchala, R. K., Fadnavis, S., and Kaskaoutis: Long term variability of carbonaceous aerosols over Southeast Asia via reanalysis: Association with changes in vegetation cover and biomass burning, Atmospheric Research, 245, 105064, https://doi.org/10.1016/j.atmosres, 2020.105064, 2020.
 13. Kalkavouras P., Bougiatioti A., Grivas G., Stavroulas I., Kalivitis N., Liakakou E., Gerasopoulos E., Pilinis C., and Mihalopoulos N.: On the regional aspects of new particle formation in the Eastern Mediterranean: A comparative study between a background and an urban site based on long term observations, Atmospheric Research, Volume 239, 2020, 104911, ISSN 0169-8095, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104911, 2020.
 14. Kanniah, K. D., Kamarul Zaman, N. A. F., Kaskaoutis, D. G., and Latif, M. T.: COVID-19’s impact on the atmospheric environment in the Southeast Asia region, Science of the Total Environment, 736, 139658, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv, 2020.139658, 2020.
 15. Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Stavroulas, I., Liakakou, E., Dumka, U.C., Dimitriou, K., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: In situ identification of aerosol types in Athens, Greece, based on long-term optical and on online chemical characterization, Atmospheric Environment, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.118070, 2020.
 16. Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Theodosi, C., Tsagkaraki, M., Paraskevopoulou, D., Stavroulas, I., Liakakou, E., Gkikas, A., Hatzianastassiou, N., Wu, C., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Carbonaceous Aerosols in Contrasting Atmospheric Environments in Greek Cities: Evaluation of the EC-tracer Methods for Secondary Organic Carbon Estimation, Atmosphere 2020, 11, 161, https://doi.org/10.3390/atmos11020161, 2020.
 17. Kosmopoulos, G., Salamalikis, V., Pandis, S. N., Yannopoulos, P., Bloutsos, A. A., and Kazantzidis, A.: Low-cost sensors for measuring airborne particulate matter: Field evaluation and calibration at a South-Eastern European site, Science of the Total Environment, 748, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141396, 2020.
 18. Koukouli, M.-E., Skoulidou, I., Segers, A., Manders-Groot, A., Kuenen, J., van Geffen, J., Eskes, H., Hedelt, P., Loyola, D., Stavrakou, T., Tzoumaka, V., Kelessis, A., Karagkiozidis, D., and Balis, D.: Quantifying South Eastern Europe NOx and SO2 emissions using S5P/TROPOMI; from the urban to the regional scale, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-8043, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-8043, 2020.
 19. Liakakou, Ε., Stavroulas, Ι., Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Paraskevopoulou, D., Dumka, U.C., Tsagkaraki, M., Bougiatioti, A., Oikonomou, K., Sciare, J., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos N.: Long-term variability, source apportionment and spectral properties of black carbon at an urban background site in Athens, Greece, Atmospheric Environment, 222, 117137, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.117137, 2020.
 20. Liakakou, E., Kaskaoutis, D.G., Grivas, G., Stavroulas, I., Tsagkaraki, M., Paraskevopoulou, D., Bougiatioti, A., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Long-term brown carbon spectral characteristics in a Mediterranean city (Athens), Science of the Total Environment, 708, 135019, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135019, 2020.
 21. Logothetis, S.-A., Salamalikis, V., and Kazantzidis, A.: The impact of different aerosol properties and types on direct aerosol radiative forcing and efficiency using AERONET version 3, Atmospheric Research, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105343, 2020.
 22. Logothetis, S.-A., Salamalikis, V., and Kazantzidis, A.: Aerosol classification in Europe, Middle East, North Africa and Arabian Peninsula based on AERONET Version 3, Atmos. Res. 239, 104893, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104893, 2020.
 23. Michailidis, K., Koukouli, M.-E., Siomos, N., Balis, D., Tuinder, O., Tilstra, L. G., Mona, L., Pappalardo, G., and Bortoli, D.: First validation of GOME-2/MetOp Absorbing Aerosol Height using EARLINET lidar observations, Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-601, accepted, in press, 2020.
 24. Panopoulou A., Liakakou El., Sauvage St., Gros V., Locoge N., Stavroulas I., Bonsang B., Gerasopoulos E., and Mihalopoulos N.: Yearlong measurements of monoterpenes and isoprene in a Mediterranean city (Athens): Natural vs anthropogenic origin, Atmospheric Environment, 243, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117803, 2020.
 25. Papanikolaou, C.-A.; Giannakaki, E.; Papayannis, A.; Mylonaki, M.; Soupiona, O.: Canadian Biomass Burning Aerosol Properties Modification during a Long-Ranged Event on August 2018, Sensors 2020, 20(18), 5442, https://doi.org/10.3390/s20185442, 2020.
 26. Pavlidou, A., Velaoras, D., Karageorgis, A.P., Rousselaki, E., Parinos, C., Dähnke, K., Möbius, J., Meador, T.B., Psarra, S., Frangoulis, C., Souvermezoglou, E., Androni, A., Assimakopoulou, G., Chaikalis, S., Kanellopoulos, T.D., Lagaria, A., Zachioti, P., and Gogou, A.: Seasonal variations in the biochemical features, physical dynamics and N stable isotopic composition of three northeastern Mediterranean basins (Aegean, Cretan and Ionian Seas): the 2014 and 2015 oceanographic surveys, Deep-Sea Research Part II (2020), https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.104704, 2020.
 27. Raptis, I. P., Kazadzis, S., Amiridis, V., Gkikas, A., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: A decade of aerosol optical properties measurements over athens, Greece. Atmosphere, 11(2), https://doi.org/10.3390/atmos11020154, 2020.
 28. Sakka, A., Gerasopoulos, E., Liakakou, E., Keramitsoglou, I., and Zacharias, N.: Spatial variability of aerosols over Greek archaeological sites using Space-Borne Remote Sensing, Journal of Cultural Heritage, https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.07.001, 2020.
 29. Sarakis, C., Koukouli, M.-E., Balis, D. et al.: S5P/TROPOMI Cloud Fraction validation with SYNOP observations, TROPOMI-OMI online Workshop, KNMI, 26-20 October 2020.
 30. Skampa E., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Gogou A., Malinverno E., Stavrakakis S., Parinos C., Panagiotopoulos I.P., Tselenti D., Archontikis O., and Baumann K.H.: Coccolithophore export in three deep-sea sites of the Aegean and Ionian Seas (Eastern Mediterranean): Biogeographical patterns and biogenic carbonate fluxes, Deep-Sea Research Part II (2020), https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.104690, 2020.
 31. Soupiona, O. Papayannis, A., Foskinis, R., Mylonaki, M., Papanikolaou, C.A, Ortiz-Amezcua, P., Sánchez Hernández, G., Papagiannopoulos, N., Groß, S., Alados-Arboledas, L., Mamouri, R.E., and Psiloglou, B.: Saharan dust intrusions over the northern Mediterranean Region in the frame of EARLINET: Properties and impact in radiative forcing, Atmospheric Chemistry and Physics, 20, 15147–15166, 2020.
 32. Stavroulas, I., Grivas, G., Michalopoulos, P., Liakakou, E., Bougiatioti, A., Kalkavouras, P., Fameli, K.M., Hatzianastassiou, N., Mihalopoulos, N., and Gerasopoulos, E.: Field Evaluation of Low-Cost PM Sensors (Purple Air PA-II) Under Variable Urban Air Quality Conditions, in Greece, Atmosphere 2020, 11, 926, https://doi.org/10.3390/atmos11090926, 2020.
 33. Tasoglou, A., Louvaris, E., Florou, K., Liangou, A., Karnezi, E., Kaltsonoudis, C., Wang, N., and Pandis, S. N.: Aerosol light absorption and the role of extremely low volatility organic compounds, Atmos. Chem. Phys., 20, 11625–11637, https://doi.org/10.519/acp-20-11625-2020, 2020.
 34. Topaloglou, C., Mermigkas, M., Koukouli, M.-E., Balis, D., Hase, F., Landgraf, J., and Aben, I.: Comparison of one year of XCH4 and XCO measurements using a EM27/SUN low resolution FTIR spectrometer to S5P/TROPOMI methane and carbon monoxide columns at Thessaloniki, Greece, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-15056, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-15056, 2020.
 35. Tsarpalis, K., Katsafados, P., Papadopoulos, A., and Nikolaos Mihalopoulos: Assessing Desert Dust Indirect Effects on Cloud Microphysics through a Cloud Nucleation Scheme: A Case Study over the Western Mediterranean, MDPI, Remote Sens. 2020, 12, 3473, http://dx.doi.org/10.3390/rs12213473, 2020.
 36. Voudouri, K.-A., Siomos, N., Michailidis, K., D’Amico, G., Mattis, I., Balis, D.: Consistency of the Single  Calculus Chain Optical Products with Archived Measurements from an EARLINET Lidar Station, Remote Sens. 2020, 12, 3969, doi: 10.3390/rs12233969, 2020.
 37. Vratolis, S., Fetfatzis, P., Argyrouli, A., Soupiona, O., Mylonaki, M., Maroufidis, J., Kalogridis, A.-C., Manousakas, M., Bezantakos, S., Binietoglou, I., Labzovskii, L.D., Solomos, S., Papayannis, A., Močnik, G., O’ Connor, E., Müller, D., Tzanis, C.G., and Eleftheriadis, K.: Comparison and complementary use of in situ and remote sensing aerosol measurements in the Athens Metropolitan Area, Atmospheric Environment, 228(September 2019), 117439, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117439, 2020.
 38. Zanis, P., Akritidis, D., Georgoulias, A. K., Allen, R. J., Bauer, S. E., Boucher, O., Cole, J., Johnson, B., Deushi, M., Michou, M., Mulcahy, J., Nabat, P., Olivié, D., Oshima, N., Sima, A., Schulz, M., Takemura, T., and Tsigaridis, K.: Fast responses on pre-industrial climate from present-day aerosols in a CMIP6 multi-model study, Atmos. Chem. Phys., 20, 8381–8404, https://doi.org/10.5194/acp-20-8381-2020, 2020.

2019

 1. Chatoutsidou S. E., Kopanakis I., Mihalopoulos N., Lagouvardos C., Torsteh K. and Lazaridis M.: PM10 levels at urban, suburban and background locations in the eastern Mediterranean: Local versus regional sources with emphasis on African dust. Air Quality Atmosphere and Health (in press), 2019.
 2. Eleftheratos K., Zerefos C. S., Balis D. S., Koukouli M.-E., Kapsomenakis J., Loyola D. G., Valks P., Coldewey-Egbers M., Lerot C., Frith S. M., Haslerud A. S., Isaksen I. S. A., and Hassinen S.: The use of QBO, ENSO and NAO perturbations in the evaluation of GOME-2 MetΟp A total ozone measurements, Atmos. Meas. Tech., 12, 987-1011, https://doi.org/10.5194/amt-12-987-2019, 2019.
 3. Grivas, G., Stavroulas, I., Liakakou, E., Kaskaoutis, D.G., Bougiatioti, A., Paraskevopoulou, D., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Measuring the spatial variability of Black Carbon in Athens during wintertime. Air Quality, Atmosphere and Health, 12,1405–1417, https://doi.org/10.1007/s11869-019-00756-y, 2019.
 4. Hatzianastassiou N., Kalaitzi N., Gavrouzou M., Gkikas A., Korras-Carraca M-B., and Mihalopoulos N.:A Climatological Satellite Assessment of Absorbing Carbonaceous Aerosols on a Global Scale, MDPI, Atmosphere 2019, 10, 671, http://dx.doi.org/10.3390/atmos10110671, 2019.
 5. Kalivitis N., Kerminen V.-M., Kouvarakis G., Stavroulas I., Tzitzikalaki E., Kalkavouras P., Daskalakis N., Myriokefalitakis S., Bougiatioti A., Manninen H. E., Roldin P., Petäjä T., Boy M., Kulmala M., Kanakidou M., and Mihalopoulos N.: Formation and growth of atmospheric nanoparticles in the eastern Mediterranean: Results from long-term measurements and process simulations, Atmos. Chem. Phys., 19, 2671-2686, https://doi.org/10.5194/acp-19-2671-2019, 2019.
 6. Kalkavouras P., Bougiatioti A., Kalivitis N., Tombrou M., Nenes A., and Mihalopoulos N. : Regional New Particle Formation as Modulators of Cloud Condensation Nuclei and Cloud Droplet Number in the Eastern Mediterranean, Atmos. Chem. Phys., 19, 6185-6203, https://doi.org/10.5194/acp-19-6185-2019, 2019.
 7. Kanakidou M., Myriokefalitakis S., and Tsagkaraki M.: Atmospheric inputs of nutrients to the Mediterranean Sea, Deep-Sea Research Part II, https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.06.014, 2019.
 8. Kourtidis K. and Georgoulias K.A.: An Alternative Approach for Deriving Emission Inventories Solely From Satellite Data: Demonstration for NO2 Over China, Front. Environ. Sci., https://doi.org/10.3389/fenvs.2019.00138, September, 2019.
 9. Lazaridis M.: Bacteria as Cloud Condensation Nuclei (CCN) in the Atmosphere, Atmosphere 2019, 10(12), 786; https://doi.org/10.3390/atmos10120786, December, 2019.
 10. Makridis M. and Lazaridis M.: Dispersion modelling of gaseous and particulate matter emissions from aircraft activity at Chania airport, Greece. Air Quality Atmosphere and Health (in press), https://doi.org/10.1007/s11869-019-00710-y , 2019.
 11. Proestakis E., Amiridis V., Marinou E., Binietoglou I., Ansmann A., Wandinger U., Hofer J., Yorks J., Nowottnick E., Makhmudov A., Papayannis A., Pietruczuk A., Gialitaki A., Apituley A., Szkop A., Muñoz Porcar C., Bortoli D., Dionisi D., Althausen D., Mamali D., Balis D., Nicolae D., Tetoni E., Liberti G. L., Baars H., Mattis I., Stachlewska I., Voudouri K. A., Mona L., Mylonaki M., Perrone M. R., Costa M. J., Sicard M., Papagiannopoulos N., Siomos N., Burlizzi P., Pauly R., Engelmann R., Abdullaev S., and Pappalardo G.: EARLINET evaluation of the CATS L2 aerosol backscatter coefficient product, Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-45, 2019.
 12. Richardson S.C., Mytilinaios M., Foskinis R., Kyrou C., Papayannis A., Pyrri I., Giannoutsou E., and Adamakis I.D.S.: Bioaerosol detection over Athens, Greece using the laser induced fluorescence technique, Science of the Total Environment 696 (2019) 133906., https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133906, 2019.
 13. Solomos, S., Gialitaki, A., Marinou, E., Proestakis, E., Amiridis, V., Baars, H., Komppula, M., and Ansmann, A.: Modeling and remote sensing of an indirect Pyro-Cb formation and biomass transport from Portugal wildfires towards Europe. Atmospheric environment, 206, 303-315, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.03.009, 2019.
 14. Theodosi C., Markaki Z., Pantazoglou F., Tselepides A., and Mihalopoulos N.: Chemical composition of downward fluxes in the Cretan Sea (Eastern Mediterranean) and possible link to atmospheric deposition: A 7 year survey, Deep-Sea Research Part II (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.06.003, 2019.
 15. Tsiflikiotou M. A., Kostenidou E., Papanastasiou D. K., Patoulias D., Zarmpas P. , Paraskevopoulou D., Diapouli E., Kaltsonoudis C., Florou K., Bougiatioti A., Stavroulas I., Theodosi C., Kouvarakis G., Vasilatou V., Siakavaras D., Biskos G., Pilinis C., Eleftheriadis K., Gerasopoulos E., Mihalopoulos N., and Pandis S. N.: Summertime particulate matter and its composition in Greece, Atmos. Environ., https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.06.013, 2019.
 16. Vratolis S., Bezantakos S., Stavroulas I., Kalivitis N., Kostenidou E., Louvaris E., Siakavaras D., Biskos G., Mihalopoulos N., Pandis S., Pilinis C., Papayannis A., and Eleftheriadis K.:Particle number size distribution statistics at City-Centre Urban Background, Urban Background, and Remote stations in Greece during summer, Atmospheric Environment, 213, 711-726, 2019.
Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

2021

 1. Chatziparaschos, M., Daskalakis, N., Kalivitis, N., Myriokefalitakis, S. and Kanakidou, M.: Dust minerals in the atmosphere as precursors of Ice Nuclei Particles, International Global Atmospheric Chemistry- IGAC, 2021. (Early Career Scientist Poster Prize Winner)
 2. Chatziparaschos, M., Daskalakis, N., Kalivitis, N., Myriokefalitakis, S., and Kanakidou, M.: Global simulations of Ice Nuclei and Cloud Condensation Nuclei Particles derived from insoluble mineral Dust,In Proceedings of the 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2021, Ioannina, Greece, 26–29 September 2021; Bartzokas, A., Nastos, P., Eds.; Hellenic Meteorological Society: Ioannina, Greece, 2021.
 3. Fountoukidis, P., Biskas, C., Voudouri, K.-A., Siomos, N., and Balis, D.: Long Term Variability of the aerosol intensive properties over Thessaloniki, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, September 26-29, 2021, Ioannina, Greece, https://www.conferre.gr/allevents/comecap220/, 2021.
 4. Gavrouzou, M., Koras-Karraca, M., Liakakou, E., et al.: Overview of the 2019-2020 winter Panacea campaign at Ioannina, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 5. Georgoulias, A.-K., Boersma, K.-F., van Vliet, J., Zhang, X., van der A, R., Zanis, P., and de Laat, J.: Detection of NO2 plumes from individual ships over the Mediterranean Sea with the TROPOMI/S5P, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 6. Gkertsi, F., A.F. Bais, M.-E. Koukouli, et al.: Validation of TROPOMI/S5P total ozone using ground-based DOAS measurements in Thessaloniki, Greece, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 7. Gogou, A., Parinos, C., Stavrakakis, S., Proestakis, E., Kanakidou, M., Raitsos, D. E., Kontoyiannis, H., Velaoras, D., Christidi, A., Skampa, E., Triantaphyllou, M., Asimakopoulou, G., Civitarese, G., Krasakopoulou, E., Pavlidou, A., Souvermezoglou, E., Amiridis, V., Mihalopoulos, N., Karageorgis, A. P., and Lykousis, V.: Biogeochemical and ecological features of sinking particulate matter in the deep Ionian Sea (E. Mediterranean) during a 10-year time series study: impacts of atmospheric and oceanographic variabilities on carbon production and sequestration,  EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-15201, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-15201, 2021.
 8. Kalogeraki, E., Sfakianaki, M., Gialesakis, N., Chatziparaschos, M., Daskalakis N., and Kanakidou M.: Influence of fires on atmospheric composition over Greece as seen by TROPOMI S5P, 17th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece, 1-4 September 2021, Flash Presentation, 2021.
 9. Karagkiozidis, D., Bais, A.-F., Koukouli, M.-E. et al.: First time MAX-DOAS observations of tropospheric NO2 and HCHO columns in Ioannina, Greece during the PANACEA winter 2020 campaign, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 10. Koukouli, M.-E., Garane, K., Karagkiozidis, D. et al.: TROPOMI/S5P atmospheric products over Thessaloniki, Greece; overview of validation activities of the Laboratory of Atmospheric Physics, AUTH, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 11. Koukouli, M.-E., Skoulidou, I., Karavias, A. et al.: Sentinel-5P/TROPOMI views abrupt changes in nitrogen dioxide levels over Greece after the outbreak of COVID-19, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 12. Mermigkas M., Topaloglou C. , Balis D. and Hase F. : Variability of CO2, CH4 and CO column averaged mixing ratios from two years of measurements in Thessaloniki, Greece, using a portable EM27/SUN FTIR spectrometer, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 13. Michailidis, K., Koukouli, M.-E., Mamouri, R., et al.: The TROPOMI/Sentinel-5P Aerosol Layer Height product: A validation approach using the EARLINET database, European Lidar Conference, 15-18 November, Granada, Spain, 2021.
 14. Michailidis, K., Siomos, N., Koukouli, M.-E. et al.: Study of the Aerosol Layer Height by the synergistic use of passive satellite observations and EARLINET lidar data: Cases studies around the Mediterranean Basin, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 15. Neroladaki, A.M., Stavroulas, I., Tsiodra, I., Myriokefalitakis, S., Kalivitis N., Bougiatioti A., Nenes, A., Mihalopoulos, N., and Kanakidou, M.: Variation of CCN and potential CDNC in theeastern Mediterranean, Proceedings of the 15thInternational Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics COMECAP 2021, Ioannina, Greece, 26–29 September 2021; Bartzokas, A., Nastos, P., Eds.; Hellenic Meteorological Society: Ioannina, Greece, 2021.
 16. Neroladaki, A.M., Stavroulas, I., Tsiodra, I., Zarmpas P., Myriokefalitakis, S., Nenes, A., Mihalopoulos, N., Bougiatioti A. and Kanakidou M.: Submicron aerosol acidity variability at Mediterranean Coastal site, 16th IGAC Scientific Conference, 2021.
 17. Pedrosa-Pamies, R., Parinos, C., Sanchez-Vidal, A., Calafat, A., Canals, M., Velaoras, D., Mihalopoulos, N., Kanakidou, M., Lampadariou, N., and Gogou, A.: Atmospheric and oceanographic forcing impact on particle flux composition and carbon sequestration in the Eastern Mediterranean Sea: a three-year time-series study in the deep Ierapetra Basin, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-15479, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-15479, 2021.
 18. Pseftogkas, Α., Koukouli, M.-E., Skoulidou, Ι. et al.: A comprehensive analysis of shipping emissions over the Mediterranean and Black Sea regions, 16th IGAC Science Conference, online, September, 2021.
 19. Pseftogkas, A., Koukouli, Μ.-Ε., Skoulidou, Ι. et al.: Comparison of inferred S5P/TROPOMI NO2 surface concentrations with in situ measurements over Central Europe, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 20. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Manders, A. et al.: Evaluation of the LOTOS-EUROS NO2 simulations using ground-based measurements and S5P/TROPOMI observations over Greece, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 21. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Segers, A. et al., Updated power plant NO2 emissions in Greece from LOTOS-EUROS model simulations and Sentinel-5P/TROPOMI observations, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 22. Siomos, N., Fountoulakis, I., Gkertsi, F. et al.: A technique to retrieve vertical concentration profiles of individual aerosol species based on the synergy of lidar and spectrophotometer measurements, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.
 23. Tzitzikalaki, E., Kalivitis, N., Thomaidi, M., Barbopoulou, E., and Kanakidou M.: Atmospheric gas‐phase alkylamines in the Mediterranean and their relation to new particle formation, 16th IGAC Scientific Conference, 2021.
 24. Voudouri, K.-A, Nicolae, D., Mona, L., D’Amico, G., Amiridis, V., Marinou, E., Gialitaki, A., Kampouri, A., Tsekeri, A.,  Sicard, M., Rodriguez, A., Romano, S., Perrone, M.-R., Floutsi, A., Shang, X., Bohlmann, S., Papagiannopoulos, N.,  Siomos, N., Talianu, C., Stachlewska, I., Fortuna, R., Mylonaki, M., and Balis, D.: Aerosol typing over Europe during the COVID-19 campaign: Possible changes in the dominant aerosol types during the lockdown, European Lidar Conference 2021, November 16-18, 2021, Granada, Spain, https://www.actris.eu/news-events/events/european-lidar-conference-2021, 2021.
 25. Voudouri, K.-A., Siomos, N., Michailidis, K., Chatzopoulou, A., Natsis, A., Fountoulakis, I., Karanikolas, A., Kouvarakis, G., Garane, K., Bais, A. and Balis, D.: Aerosol typing from remote sensing techniques and in situ data over Thessaloniki, Greece, European Lidar Conference 2021, November 16-18, 2021, Granada, Spain, https://www.actris.eu/news-events/events/european-lidar conference-2021, 2021.
 26. Voudouri, K.-A., Siomos, N., Michailidis, K., Fountoulakis, I., Natsis, A., Karanikolas, A., Garane, K., Bais, A., and Balis, D.: Synergy of remote sensing techniques for aerosol typing over Thessaloniki, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, September 26-29, 2021, Ioannina, Greece, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/, 2021.

2020

 1. Alexandri, G., Georgoulias, A.K., and Balis, D.: The effect of air quality and clouds on surface solar radiation over Greece, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 2. Chalvatzaki, E., Chatoutsidou S.-E., Kopanakis, I., Melas, D., Parliari, D., Mihalopoulos, N., and Lazaridis, M.: Implementation of a dosimetry model for calculation of deposited dose of particulate matter (PM) in different locations in Greece, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 3. Chatziparaschos, M., Myriokefalitakis, S., Daskalakis, N., and Kanakidou, M.: The role of dust minerals in the atmosphere as precursors of Ice Nuclei Particles, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 4. Chatzopoulou, A., Voudouri, K.-A, Symeonidis, P., Christelis, E., and Balis, D: Investigating variations in the ΡΜ2.5 concentrations over Thessaloniki station during the PANACEA campaigns using different measurement techniques, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 5. Daskalopoulou, V., Mallios, S., Ulanowski, Z., Hloupis, G., Gialitaki, A., Tassis, K., and Amiridis, V.: Electrified Saharan Dust: Does it reach Greece? An overview of the electrical activity of Saharan dust inferred from surface electric field observations, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 6. Diapouli, E., Papagiannis, S., Vasilatou, V., Gini M., Kanakidou, M., Mihalopoulos, N., Gerasopoulos, E., Balis, D., Pandis, S., Hatzianastassiou, N., Kourtidis, K., and Eleftheriadis, K.: PM2.5 source apportionment in Greek urban and background environment, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 7. Eleftheratos, K., Stavraka, Th., Kapsomenakis, J., Zerefos, C., Gerasopoulos, E., Pantazis, C., Maneas, G., Kouvarakis, G., and Mihalopoulos, N.: Ozone and carbon monoxide measurements at the Navarino Environmental Observatory (NEO) in Messenia, Greece, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 8. Foskinis, R., Papayannis, A., Kokkalis, P., Soupiona, O., Mylonaki, M., Papanikolaou, C.-A., Kralli, E., and Anagnou, D.: Study of the Planetary Boundary Layer Height over selected sites in Greece during Panacea Campaigns (2019-2020) using multi-wavelength aerosol lidar systems, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 9. Gavrouzou, M., Hatzianastassiou, N., Gkikas, A., and Mihalopoulos, N.: A satellite assessment of dust aerosol episodes over the broader Mediterranean Basin. Patterns of seasonal and inter-annual variability, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 10. Georgoulias, A.K., Boersma, K.F., van Vliet, J., Zhang, X., van der A, R., Zanis, P., and de Laat, J.: Detection of NO2 plumes from individual ships over the Mediterranean with the TROPOMI/S5P, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 11. Gialesakis, N., Kouvarakis, G., Kalivitis, N., Ramonet, M., Mihalopoulos, N., Delmotte, M., Lett, C., Legendre, V., and Kanakidou, M., Interannual and seasonal variability of greenhouse gases at Finokalia station in the East Mediterranean, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 12. Gialitaki, A., Tsekeri, A. , Marinou, E., Paschou, P., Tsichla, M., Kampouri, A., Tsikoudi, I., Balis, D., and Amiridis, V., Properties of biomass burning particles as observed in PANGEA observatory, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 13. Gkertsi, F., Bais, A.F., Koukouli, M.E., Balis, D., and Garane K.: Total Nitrogen Dioxide column amount over Thessaloniki, Greece and comparison with satellite data, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 14. Gkikas, A., Gialitaki, A., Binietoglou, I., Proestakis, E., Paschou, P., Siomos, N., Kampouri, A., Kosmopoulos, P., Marinou, E., Voudouri, K.-A., Mylonaki, M., Balis, D., Papayannis, A., and Amiridis, V.: First assessment of AEOLUS L2A products in the framework of PANACEA: Cal/Val aspects and evaluation results, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 15. Jorga, S.D., Florou, K., Kaltsonoudis, C., Kodros, J. K., Vasilakopoulou, C., and Pandis, S.N.: Night-time chemistry of biomass burning plumes in urban areas: A dual mobile chamber study, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 16. Kanakidou, M., Myriokefalitakis, S., Nenes, A., and Daskalakis, N.: The importance of atmospheric acidity for nutrient deposition on global scale, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-17843, 2020.
 17. Kalogeraki, E., Sfakianaki M., Gialesakis, N., Daskalakis, N., Vrekoussis, M., and Kanakidou, M.: Investigating Fire Events in the Mediterranean area using satellite-derived products, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 18. Kampouri, A., Amiridis, V., Solomos, S., Spyrou, C., Gialitaki, A., Papagiannopoulos, N., Mona, L., Georgoulias, A. K., Akritidis, D., and Zanis, P.: Investigation of volcanic emissions in the Mediterranean: “The Etna-Antikythera connection”, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 19. Karagioras, A., and Kourtidis, K.: Changes in PM and atmospheric potential gradient during the COVID measures at Xanthi, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 20. Karagkiozidis, D., Koukouli, M.-E., Bais, A.F. and Balis, D.: Validation of S5P/TROPOMI and OMI/Aura tropospheric NO2 and HCHO VCDs over Thessaloniki, Greece, TROPOMI-OMI online Workshop, KNMI, 26-20 October 2020.
 21. Karagkiozidis, D., Bais, A.F., Koukouli, M.E., Hatzianastassiou, N., Gavrouzou, M., Kontos, S., and Balis, D.: First time MAX-DOAS observations of tropospheric NO2 and HCHO columns in Ioannina, Greece during the PANACEA winter 2020 campaign, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 22. Karagkiozidis, D., Friedrich, M.M., Beirle, S., Wagner, T., and Bais, A.: MAX-DOAS retrieval of aerosol and NO2 vertical profiles over Thessaloniki, Greece, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 23. Karatzas, K., and Kassandros, K.: Improving the uncertainty of air quality microsensors via computational intelligence methods, MAX-DOAS retrieval of aerosol and NO2 vertical profiles over Thessaloniki, Greece, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 24. Kaskaoutis D.G., Grivas G, Stavroulas I., Liakakou E., Dimitriou K., Gerasopoulos E., Mihalopoulos N.: Identification of key aerosol types in Athens based on long-term in situ optical and chemical properties, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 25. Konsta, D., Tsekeri, A., Solomos, S., Lopatin A., Goloub P., Dubovik O., Amiridis, V., and Nastos, P.: The potential of a dust event over Finokalia and for aerosol model evaluation, EGU, General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, 2020.
 26. Konsta, D., Tsekeri, A., Solomos, S., Siomos, N., Gialitaki, A., Tetoni, E., Amiridis, V., and Nastos, P.: The potential of a synergestic lidar and sunphotometer retrievals for aerosol model evaluation, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 27. Koukouli, M.-E., Skoulidou, I., Karavias, A. et al.: Sentinel-5P/TROPOMI tropospheric nitrogen dioxide levels over Greece after the outbreak of COVID-19, TROPOMI-OMI online Workshop, KNMI, 26-20 October 2020.
 28. Koukouli, M.-E., Skoulidou, I., Karavias, A., Parcharidis, I., Balis, D., Manders, A., Segers, A., Eskes, H., and van Geffen, J. : Changes in nitrogen dioxide levels over Greece after the outbreak of COVID-19; a satellite view, 7th Safe Greece Conference on Civil Protection and New Technologies, SafeGreece 2020, online, safegreece2020_proceedings.pdf, pp79-82, online, 14-16 October, 2020.
 29. Koukouli, M.-E., Skoulidou, I., Karavias, A., Parcharidis, I., Balis, D., Manders, A., Segers, A., van Geffen, J., and Eskes, H.: Changes in nitrogen dioxide levels over Greece after the outbreak of COVID-19; a satellite view, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 30. Logothetis, S.-A., Salamalikis, V., and Kazantzidis, A.: The influence of different aerosol properties and types on direct aerosol radiative forcing and efficiency in Europe and Mediterranean area, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 31. Logothetis, S.-A., Salamalikis, V., Gkikas, A., Kazadzis, S., and Kazantzidis, A.: Global trends of Aerosol and Dust Optical Depth based on MIDAS fine resolution dataset during 2003-2017, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 32. Marinou, E., Gialitaki, A., Tsichla, M., Tsikoudi, I., Paschou, P., Siomos, N., Drakaki. E., Kampouri, A., and Amiridis, V., Observations of aerosol load in PANGEA during COVID-19 lock-down and relaxation period, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 33. Mermigkas, M., Topaloglou, C., Balis, D., and Hase, F.: Variability of CO2, CH4 and CO column averaged mixing ratios from one and a half year of measurements in Thessaloniki, Greece, using a portable EM27/SUN FTIR spectrometer, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 34. Michailidis, K., Siomos, N., Balis, D., Koukouli, M.-E., Voudouri, K.-A., Olaf, T., Tilstra, G., Mamouri, R.-E., Comerón, A., and Sicard, M.: Investigation of the ability of the GOME2/ Metop satellite instrument to detect elevated aerosol layers and comparison to EARLINET lidar database, European Lidar Conference 2020, 18-20 November, online conference, 2020.
 35. Michailidis, K., Koukouli, M.-E., Balis, D. et al.: Validation activities of TROPOMI ALH using the EARLINET database, TROPOMI-OMI online Workshop, KNMI, 26-20 October 2020.
 36. Michaildis, K.: Using GOME-2/MetOp AAI and AAH products for flagging elevated aerosol layers from natural sources during the COVID-19 campaign. Development of a tool for EARLINET stations, Aerosol Remote Sensing (ARS-ARES), online workshop 6 – 8 July 2020.
 37. Neroladaki, A. M., Stavroulas, I., Tsiodra, I., Myriokefalitakis, S., Nenes, A., Mihalopoulos, N., and Kanakidou, M.: Seasonal variability of submicron aerosol acidity at a coastal site in the Eastern Mediterranean, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-9562, 2020.
 38. Panopoulou, Α., Liakakou, Ε., Sauvage, S., Gros, V., Locoge, N., Stavroulas, I., Bonsang, B., Gerasopoulos, E., and Mihalopoulos, N.: Monoterpenes and Isoprene in the city of Athens: Natural vs anthropogenic origin and estimation of their contribution in secondary atmospheric pollutants’ levels, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 39. Papanikolaou, C.-A., Mylonaki, M., Papayannis, A., Foskinis, R., Soupiona, O., Kokkalis, P., Kralli, E., and Anagnou, D.: The impact of biomass burning for heating on Ioannina city’s air quality during winter time, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 40. Papayannis, A., Mylonaki, M., Papanikolaou, C.-A., Kokkalis, P., Soupiona, O., Foskinis, R., Kralli, E., and Anagnou, D.: Intercomparison of three collocated multi-wavelength aerosol lidar systems at the National Technical University of Athens’ Campus during 2020, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 41. Paschou, P., Siomos, N., Tsekeri, A., Gkikas, A., Marinou, E., Gialitaki, A., Meleti, C., and Amiridis, V.: EVE lidar: The passport of EARLINET lidar systems towards Aeolus Cal/Val studies, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 42. Pedrosa-Pamies, R., Parinos, C., Sanchez-Vidal, A., Calafat, A., Canals, M., Velaoras, D., Mihalopoulos, N., Kanakidou, M., Lampadariou, N., and Gogou, A.: New insights into the impact of atmosphere-sea interactions on carbon sequestration in the Eastern Mediterranean Sea: a three-year time-series study in the deep Ierapetra Basin, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 43. Pseftogkas, A., Koukouli, M.-E., Skoulidou, I., Balis, D., Meleti, C., van Geffen, J., Eskes, H., Manders, A., and Segers, A.: Comparison of inferred S5P/TROPOMI NO2 surface concentrations with in-situ measurements over Central Europe, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 44. Salamalikis, V., Vamvakas, I., and Kazantzidis, A.: Induced errors in Direct Normal Irradiance due to uncertain Aerosol Optical Depth from CAMS reanalysis project, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 45. Siomos, N., Voudouri, K.-A., Karanikolas, A., Fountoulakis, I., Michailidis, K., Garane, K., Natsis, A., Bais, A., and Balis, D.: Investigating variations in the aerosol load over Thessaloniki during the COVID-19 lock-down period in Greece using the remote sensing infrastructure of PANACEA, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 46. Siozos, P., Psyllakis, G., Samartzis, P. and Velegrakis, M.: Autonomous ground based integrated path differential absorption device for remote sensing of atmospheric CO2 and CH4, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 47. Skampa, E., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Gogou, A., Malinverno, E., Stavrakakis, S., Parinos, C., Panagiotopoulos, I.P., Tselenti, D., Archontikis, O., and Baumann, K.-H.: Coccolithophore production and export in three deep-sea sites of the Aegean and Ionian Seas (Eastern Mediterranean): Biogeographical patterns and biogenic carbonate fluxes, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 48. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Segers, A. et al.: NO2 anthropogenic emissions in Greece from Sentinel 5P/TROPOMI and LOTOS-EUROS model simulations, TROPOMI-OMI online Workshop, KNMI, 26-20 October 2020.
 49. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Manders, A., Segers, A., Karagkiozidis, D., Gratsea, M., Balis, D., Bais, A., Gerasopoulos, E., Richter, A., Stavrakou, T., van Geffen, J., and Eskes, H.: Evaluation of the LOTOS-EUROS NO2 simulations using ground-based measurements and S5P/TROPOMI observations over Greece, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 50. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Segers, A., et al.: Power plant NO2 emissions in Greece from LOTOS EUROS model simulations and Sentinel 5P/TROPOMI, 19th GEIA Conference, online, 17 May 2020.
 51. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Segers, A. et al.: Comparisons of Sentinel 5 Precursor/TROPOMI NO2 observations with Lotos-Euros simulations and ground-based in situ measurements, 12th International Conference on Air Quality – Science and Application, Thessaloniki, Greece, April-May, 2020.
 52. Soupiona, O., Papayannis, A., Bossioli, E., Methymaki, G., Tombrou, M., Romanos, F., Mylonaki, M., Papanikolaou, C.-A., Anagnou, D., and Kralli, E.: Aerosol optical, chemical and radiative properties of a 3-day dust event observed over Athens, Greece using laser remote sensing and modelling, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 53. Stathopoulos, V.K., Soupiona, O., Korras-Carraca, M.B., Samaras, S., Papayannis, A., Mylonaki, M., Papanikolaou, C.-A., Foskinis, R., Hatzianastassiou, N., Vardavas, I., and Matsoukas, C.: Case study analysis of aerosol shortwave radiative forcing over Athens, using the FORTH radiative transfer model, multi-wavelength Raman-lidar measurements and satellite observations, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 54. Stavroulas, I., Grivas, G., Michalopoulos, P., Liakakou, E., Bougiatioti, A., Kalkavouras, P., Fameli, K.M., Hatzianastassiou, N., Mihalopoulos, N., and Gerasopoulos, E.: Evaluation and Field Deployment of Low-cost PM Sensors in Different Urban Environments in Greece, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 55. Tsikoudi, I., Marinou, E., Gialitaki, A., Tsichla, M., Paschou, P., Giannakaki, E., Flocas, H., Vakkari, V., Komppula, M., and Amiridis, V.: Planetary Boundary Layer Height retrievals using Polly-XT Lidar water vapor acquisitions, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 56. Voudouri, K.-A., Siomos, N., Karanikolas, A., Natsis, A., Fountoulakis, I., Kouvarakis, G., Michailidis, K., Garane, K., Bais, A., and Balis, D.: Overview of the two PANACEA campaigns for Thessaloniki station: Aerosol typing from remote sensing techniques and in situ data, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 57. Voudouri, K.-A, Siomos, N., Balis, D., D’Amico, G. and Mattis, I.: Climatological analysis of the aerosol properties over Thessaloniki using measurements from the Single Calculus Chain version 5, European Lidar Conference (Web Conference), https://granadaen.congresoseci.com/elc2020, 18-20 November, Granada, 2020.
 58. Voulgarakis, A., Wells, C., Kasoar, M., and Lazaridis, M.: The impact of wildfire aerosols on global and regional climates, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 59. Vratolis, S., Fetfatzis, P., Gini, M., Foskinis, R., Papayannis, A., and Eleftheriadis, K.: Comparison of in situ and remote sensing instruments at the Helmos free troposphere background station, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Poster Presentation, 29 September – 1 October, 2020.
 60. Zanis, P., Akritidis, D., Georgoulias, A.K., Allen, R.J., Bauer, S.E., Boucher, O., Cole, J., Johnson, B., Deushi, M., Michou, M., Mulcahy, J., Nabat, P., Olivié, D., Oshima, N., Sima, A., Schulz, M., Takemura, T., and Tsigaridis K.: Fast climate responses from present-day aerosols in a CMIP6 multi-model study, 2nd Scientific Conference PANACEA, Web Conferencing, Oral Presentation, 29 September – 1 October, 2020.

2019

 1. Amiridis V. and the ReACT group: Remote Sensing synergies at the island of Antikythera for multi-mission CalVal, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 2. Amiridis V., Georgoulias A.K., Marinou E., Tsekeri A., Proestakis E., Tetoni E., Zanis P., and Marenco F.: CCN estimates from CALIOP/CALIPSO observations during the EUFAR-ACEMED campaign, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, 14278-2, EGU General Assembly 2019, Vienna, Austria, https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-14278-2.pdf, poster, 7-12 April, 2019.
 3. Chalvatzaki E., Chatoutsidou S.E., Pantelaki C. and Lazaridis M.: Estimation of Personal Dose and Health Risk Indexes for an adult male arising from Particulate Air Pollution at the Akrotiri Station (Chania, Crete), 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 4. Chatoutsidou S.E., Kopanakis I., Lagouvardos K., Mihalopoulos N., Tørseth K. and Lazaridis M.: PM 0 levels at urban, suburban and background locations at the city of Chania, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 5. Chatoutsidou E., Pantelaki C. and Lazaridis M.: Characteristics of fine particle number size distribution at Akrotiri station, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 6. Chatziparaschos M., Myriokefalitakis S., Fanourgakis G., and Kanakidou M.: Global simulations of Ice Nuclei Particles of Terrestrial and Marine Origin, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 7. Chatziparaschos M., Myriokefalitakis S., Daskalakis N., Fanourgakis G., and Kanakidou M.: Global simulations of Ice Nuclei Particles derived from Organics and Inorganics Particles, in the proceedings of the ITM 2019 – 37 th International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application, Katholische Akademie, Hamburg, Germany, 23-27 September, 2019.
 8. Chatziparaschos M., Myriokefalitakis S., Fanourgakis G., Amanatidis D., and Kanakidou M.: Global simulations of Ice Nuclei Particles of Terrestrial and Marine Origin, EGU2019-16792, Poster Presentation, Session AS3.3; Atmospheric Ice Particles, Vienna, Austria, 7–12 April, 2019.
 9. Drosoglou T., Siomos N., Fountoulakis I., Natsis A., and Bais A.: Vertical distribution of ozone in the lower troposphere from MAX-DOAS measurements over Thessaloniki, Greece, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 10. Eleftheratos K., Stavraka T., and Zerefos C.: 15 years of measurements of total ozone with a Brewer spectrophotometer in Athens, Greece, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 11. Eleftheratos K.,  Zerefos C., Kapsomenakis J., Bais A., Fountoulakis I., Dameris M., Joeckel P., Haslerud A., Godin-Beekmann S., Steinbrecht W., and Petropavlovskikh I.: A note on possible effects of the unexpected increase in global CFC-11 to ozone profiles, International Symposium On: The Unexpected Increase in Emissions of Ozone-Depleting CFC-11, Vienna, Austria, https://www.sparc-climate.org/meetings/meetingscfc-11-workshop-march-2019-in-vienna/, oral, 25-27 March, 2019.
 12. Eleftheriadis K., Fetfatzis P., Kalogridis A.-C., Gini M., Dalaka E., Diapouli E., Manousakas M.-I., Vasilatou V., and Vratolis S.: Free tropospheric aerosol and trace gas observations at the Helmos Mountain (2314 m asl) Atmospheric Aerosol and Climate Change station, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 13. Eleftheriadis K., Fetfatzis P., Kalogridis A. C., Gini M. I., Dalaka E., Diapouli E., Manousakas M., Vasilatou V., and Vratolis S.: First findings from free tropospheric aerosol and trace gas observations at the Helmos Mountain (2314 m asl) Atmospheric Aerosol and Climate Change station,  Oral presentation, Gothenburg, Sweden, 25-30 August 2019.
 14. Florou K., Massiol M., Kodros J., Vasilakopoulou C., Jorga S., Cain K., Baliaka C., Matrali A., Kazantzidis A., Nenes A. and Pandis S.: Field measurements and ambient atmosphere perturbation experiments in Patra, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 15. Foskinis R., Soupiona O., Mylonaki M., Papayannis A., Christina-Anna Papanikolaou C.-A., and Kralli E.: Lee-Wave Cloud observed by simultaneous Lidar profiling and satellite observations during the 1st PANACEA Greek Campaign (July 2019), 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 16. Foskinis R., Papayannis A., Soupiona O., Kokkalis P., Mylonaki M., Papanikolaou C.A., Argyrouli A., Kompulla M., Vratolis S., Eleftheriadis K.: A Case study of interaction between aerosols and clouds based on HYGRA-Capaign measurements, Proc. 29th International Laser Radar Conference, Hefei, China, 24-28 June, 2019.
 17. Georgakaki P., Bossioli E., Foskinis R., Sotiropoulou G., Papayannis A., Savre J., Ekman A., Nenes A. and Tombrou M.: Cloud formation in a marine environment. A simulation approach, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 18. Georgoulias Α.Κ., Marinou Ε., Tsekeri Α., Amiridis V., Proestakis E., Akritidis D., Alexandri G., Zanis P., Marenco F.: First CCN estimates from CALIOP/CALIPSO observations: a demonstration during the EUFAR-ACEMED campaign, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 19. Gialitaki A., Tsekeri A., Amiridis V., Ceolato R., Paulien L., Marinou E., Haarig M., Baars H., Ansmann A.: Interpreting the Particle Linear Depolarization Ratio spectral dependence of aged stratospheric smoke using T-matrix simulations, EGU General Assembly 2019, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-1678, oral presentation, 7–12 April, 2019.
 20. Gialitaki A., Tsekeri A., Amiridis V., Ceolato R., Paulien L., Proestakis Ε., Marinou Ε., Haarig Μ., Baars Η. and Balis D.: Is the near – spherical shape the “new black” for smoke?, 29th International Laser Radar Conference (ILRC), Hefei, Anhui, China, 24 –28 June, 2019.
 21. Gialitaki Α., Tsekeri Α., Amiridis V., Ceolato R., Paulien L. , Proestakis E., Marinou E. , Haarig M. , Baars H. and Balis D.: Properties of stratospheric smoke measured over Europe, Final ACTRIS General meeting, Darmstadt, Germany, poster presentation, 1-4 April, 2019.
 22. Giannakaki E., Shang X., Bohlmann S., Filioglou M., Pitkänen M. 2, Saarto A., Amiridis V., Kalivitis N., Kouvarakis G., Komppula M.: Airborne pollen observed by PollyXT Raman Lidar at Finokalia, Crete, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 23. Gkikas A., Proestakis E., Gialitaki A., Paschou P., Marinou E., Tsekeri A., Solomos S. and Amiridis V.: First assessment of AEOLUS aerosol products versus ground-based lidar measurements obtained at Antikythera island, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 24. Gogou A., Parinos C., Stavrakakis S., Triantaphyllou M., Psarra S., Christidi A., Skampa E., Pavlidou A., Velaoras D., Kabouri G., Androni A., Kanakidou M., Mihalopoulos N., Lykousis V.: Impact of dust deposition events on marine primary productivity and carbon export/ sequestration to the deep basins of the Eastern Mediterranean Sea, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 25. Hatzianastassiou N., Gavrouzou M., Koras-Karraca M., Manthos I., Kolios S., Mihailidis I., Sionti A., Mihalopoulos N., Stavroulas I., Bougiatioti K., Liakakou E. and Papayannis A.: Assessment of Aerosol Particulate Matter at the city of Ioannina, Greece, during the 1st PANACEA Campaign (July 2019), 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 26. Kalivitis N., Kouvarakis G., Stavroulas I., Kalkavouras P., Bougiatioti A., Tombrou M., Kanakidou M., Nenes A. and Mihalopoulos N.: Contribution of new particle formation to cloud condensation nuclei and cloud droplet number in the eastern Mediterranean, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 27. Kanakidou , Myriokefalitakis S.: Atmospheric inputs of soluble N, P and Fe to the Mediterranean Sea, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 28. Kanakidou M. and Myrokefalitakis S.: Atmospheric inputs of soluble N, P and Fe to the Mediterranean Sea, EGU2019-16016, Poster Presentation, Session AS4.7; Sources, transformations and physical properties of organic aerosols, Vienna, Austria, 7–12 April 2019.
 29. Kanakidou M., Myriokefalitakis S.: Bioaerosols the Missing Piece Linking Marine and Terrestrial Ecosystems, Session O7_F4_S – Aerosols in the Earth System Models, EAC, in Gothenburg, Sweden, August 25-30, 2019.
 30. Karagkiozidis D., Drosoglou T., Gkertsi F. and Bais A.: Monitoring of atmospheric components with the Phaethon System over Thessaloniki, Greece, using MAX-DOAS and Direct-Sun observations, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 31. Kosmopoulos G., Salamalikis V., Pandis S.N., Yannopoulos P., Bloutsos A., Kazantzidis A. :Low cost sensors for measuring airborne particulate matter: field evaluation and calibration at a South-Eastern European site, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 32. Koukouli M.-E., Garane K., Gkerts F., Karagkiozidis D., Siomos N., Voudouri K.-A., Michailidis K., Mermigkas M., Sarakis C., Balis D. and Bais A.: Multi-Instrument Validation of TROPOMI/S5P atmospheric products over Thessaloniki, Greece, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 33. Liakakou E., Bougiatioti A., Grivas G., Stavroulas I., Kalkavouras P., Paraskevopoulou D., Lianou M., Gerasopoulos E. and Mihalopoulos N.: High Resolution online Aerosol Measurements during the 1st PANACEA Summer Campaign in Athens, Greece, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 34. Logothetis S., Salamalikis V., Kazantzidis A.: Aerosol classification in Europe, Middle East, North Africa and Arabian Peninsula based on AERONET Version 3, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, 23-24 September, 2019.
 35. Logothetis S.A., Salamalikis V., Kazantzidis A.: Aerosol Optical Properties and Direct Radiative Forcing Based on Measurements From the Aerosol Robotic Network (AERONET) in Europe and Mediterranean Area, Living Planet Symposium, Italy, poster presentation, 13-17 May, 2019.
 36. Melas D., Poupkou A., Liora N., Kontos S., Meleti C., Liguori F., Patti S., Baptista P., Ferreira J., Almedia-Silva M., Chacartegui R., López E., Ortiz C., Faria A.-M., Lanera C., Zounza S., Chrysostomou K., Kelessis A., Yiannakou A., Tzoumaka P., Aifadopoulou G., Kalogirou C.: Environmental analysis in traffic-congested roads using an Integrated Modelling Tool, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 37. Methymaki G., Bossioli E., Kalogiros J., Kouvarakis G., Mihalopoulos N., Nenes A., Tombrou M., Direct aerosol absorption at the Eastern Mediterranean, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 38. Michailidis K., Siomos N., Voudouri, K.-A. et al.: Validation of Aerosol Layer Height retrieved from the TROPOMI / Sentinel-5 Precursor instrument using EARLINET lidar data, Copernicus Sentinel-5 Precursor Validation Team Workshop,  ESA/ESRIN, Frascati, Rome, Italy, 11-14 Nov. 2019, 2019.
 39. Michailidis K., Siomos N., Koukouli M.-E., Voudouri K.-A., Dimitrios S. Balis D.S. and Tilstra G.: Validation of TROPOMI’s/S5P and GOME-2/MetOp Aerosol Height products using the elevated height obtained from Thessaloniki lidar station during PANACEA campaign, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 40. Michailidis K., Siomos N. , Balis S. D., Koukouli M.E., Voudouri K.A., Olaf  T., Tilstra G., Ping W.: Validation of the GOME-2 Absorbing Aerosol Height product using elevated layer top height obtained from Thessaloniki EARLINET station, 29th International Laser Radar Conference (ILRC29), Hefei, China, http://www.ilrc29.cn/dct/page/1, 24-28 June, 2019.
 41. Michailidis K., Siomos N., Balis D., Koukouli M. E., Voudouri K. A, Tuinder O., Tilstra G., Wang P., Wandinger U., Baars H., Comeron A., Muñoz-Porcar C., Rocadenbosch F., Rodríguez-Gómez A., Sicard M.: Validation of the GOME2 Absorbing Aerosol Height product using the elevated layer top height obtained from the ACTRIS-EARLINET database for the period 2007-2018 and the potential for the validation of the S5P products, Final ACTRIS-2 Science Meeting, Darmstadt, Germany, https://www.actris.eu/Events/Eventsdescriptions/ACTRIS-2Events/FinalACTRIS-2GeneralMeeting2019.aspx, poster, 1-4 April, 2019.
 42. Mihalopoulos N., Liakakou E., Bougiatioti A., Amiridis V., Balis D., Gerasopoulos E., Eleftheriadis K., Hatzianastassiou N., Kanakidou M., Kourtidis K., Pandis S., Papayiannis A. and the PANACEA team: The 1st PANACEA Summer Campaign (An overview),1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 43. Mylonaki M., Papayannis A.1, Papanikolaou C.-A., Soupiona O., Foskinis R., Kokkalis P., Kralli E., Karagiozidis D. and Bais A.: Highlights of the vertical distribution of the Aerosol Optical and Geometrical properties retrieved over the city of Volos, Greece, during the 1st PANACEA campaign (July 2019), 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 44. Mylonaki M., Giannakaki E., Papayannis A., Floca E., Komppula M.: Aerosol typing based on multi-wavelength lidar observations and meterological model data, Proc. 29th International Laser Radar Conference, Hefei, China, 24-28 June, 2019.
 45. Mylonaki, M., Papanikolaou C.-A., Soupiona O., Papayannis A., Kokkalis P., Tsaknakis G.: Highlights of optical properties of mixed biomass burning and dust aerosols, Final ACTRIS-2 General Meeting, Darmstadt, Germany, 01-04 April, 2019.
 46. Papanikolaou C.-A., Mylonaki M., Soupiona O., Papayannis A., Foskinis R. and Kralli E.: Aerosol Detection in the Free Troposphere over the city of Volos, Greece, during the 1st PANACEA campaign (July 2019), 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 47. Papanikolaou, C.-A., Giannakaki E. , Papayannis A., Tombrou M., Mylonaki M., and Soupiona O.: Optical properties of Canadian biomass burning particles over Europe observed with CALIPSO and ground-based lidar systems, Proc. 29th International Laser Radar Conference, Hefei, China, 24-28 June, 2019.
 48. Papayannis A., Vassilatou V., Mylonaki M., Papanikolaou C.-A., Vratolis S., Eleftheriadis K., Foskinis R., Soupiona O., Kralli E. and Saharidis G.: Vertical Profiling and characterization of Aerosols in the planetary boundary layer retrieved over the city of Volos, Greece, during the 1st PANACEA campaign (July 2019), 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 49. Papayannis, A., Kokkalis P., Mylonaki M., Soupiona R., Papanikolaou C.-A., Foskinis R., Giakoumaki A., Mylonaki M.: Recent upgrades of the EOLE and AIAS lidar systems of the National Technical University of Athens operating since 2000 in Athens, Greece, Proc. 29th International Laser Radar Conference, Hefei, China, 24-28 June, 2019.
 50. Papayannis, A., Soupiona O., Mylonaki M., Kokkalis P., Papanikolaou C.-A., Tsaknakis G., Richardson S. and Mytilinaios M.: The EOLE lidar system of the National Technical University of Athens: Existng infrastructure and near future perspectives for aerosol observations during EARLINET (2000-2019), Final ACTRIS-2 General Meeting, Darmstadt, Germany, 01-04 April, 2019.
 51. Paschou P., Proestakis E., Tsekeri A., Siomos N., Gkikas A., Gialitaki A., Marinou E., Binietoglou I., Meleti C., Freudenthaler V., Georgoussis G., Doxastakis G., Louridas A., Von Bismarck J. and Amiridis V.: The ESA-EVE polarization lidar for assessing the AEOLUS aerosol product performance, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 52. Raptis I.-P., Kazadzis S., Kopania D., Amiridis V.: Spectral Solar Measurements for Atmospheric Composition at Τhissio Station, Athens, Greece, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 53. Richardson C.S., Mytilinaios M., Foskinis R., Kyrou C. , Papayannis A., Pyrri I., Giannoutsou E., Adamakis I.D.S.: Pollen detection over Athens, Greece, using the laser induced fluorescence multi-spectral lidar technique, Proc. 29th International Laser Radar Conference, Hefei, China, 24-28 June, 2019.
 54. Sarakis, C., Koukouli, M.-E., Balis, D. et al.: Two years of worldwide inter-comparison of S5P/TROPOMI and SYNOP cloud fraction observations, Copernicus Sentinel-5 Precursor Validation Team Workshop, 11-14 Nov. 2019, ESA/ESRIN, Frascati, Rome, Italy.
 55. Siomos N., Balis D., Bais A., Koukouli M., Garane K., Voudouri K. A., Gkertsi F., Natsis A., Karagkiozidis D., Fountoulakis I.: Towards an algorithm for near real time profiling of Aerosol Species, trace gases and clouds based on the synergy of Remote Sensing Instruments, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 56. Siomos N., Balis D., Bais A., Koukouli M., Garane K., Voudouri K.A. , Gkertsi F. , Natsis A., Karagkiozidis D., Fountoulakis I.: Towards an Algorithm fro near real time profiling of aerosolo species, trace gases and clouds based on the synergy of remote sensing instruments, 29th International Laser Radar Conference (ILRC29), Hefei, China, http://www.ilrc29.cn/dct/page/1, June 24-28, 2019.
 57. Skoulidou, I., Koukouli, M.-E., Segers, A. et al.: Comparison of Sentinel 5 Precursor/TROPOMI NO2 observations with LOTOS-EUROS simulations and ground-based in situ measurements in Mediterranean cities,  Copernicus Sentinel-5 Precursor Validation Team Workshop, ESA/ESRIN, Frascati, Rome, Italy, , 11-14 Nov. 2019, 2019.
 58. Stathopoulos V., Matsoukas C. and Eleftheriadis K.: The effect of deposition mechanisms on the Lagrangian particle dispersion model Flexpart. A case study for Black Carbon and air tracers at the Zeppelin observatory station, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 59. Tsichla M., Tsikoudi I., Gialitaki A., Marinou E., Amiridis V.: A new methodology for lidar-based characterization of marine particles, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 60. Tsikoudi I., Tsichla M., Kampouri A., Gialitaki A., Marinou E., Amiridis V., Solomos S.: Aerosol properties at Antikythera and Finokalia during two experimental campaigns, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Poster Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 61. Varlas G., Marinou E., Tsekeri A., Gialitaki A., Konstantinos Tsarpalis K., Spyrou C., Solomos S., Papadopoulos A., Amiridis V., Vervatis V. and Katsafados P.: Implementation and evaluation of a wave-dependent sea spray parameterization scheme in modeling system CHAOS, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 62. Vasilatou V., Fetfatzis P., Diapouli E., Manousakas M.-I., Eleftheriadis K.: First results for aerosol characterization and source apportionment in Athens suburban and Volos traffic/harbour urban areas based on the NCSR Demokritos measurements during the PANACEA summer campaign, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 63. Voudouri K.-A., Michailidis K., Siomos N., Koukouli M.-E. and Balis D.: Aerosol characterization by automated typing methods over the Thessaloniki lidar station during the PANACEA campaign, 1st Scientific Conference PANACEA, University of Crete, Heraklion, Oral Presentation, Heraklion, 23-24 September, 2019.
 64. Voudouri  K.-A., Giannakaki E., Komppula M., Gialitaki A., Tsekeri A., Natsis A. and Balis D.: Monitoring ice crystal clouds: Investigation of the Lidar depolarization reatios, 29th International Laser Radar Conference (ILRC29), Hefei, China, http://www.ilrc29.cn/dct/page/1, June 24-28, 2019.
Κεφάλαια σε βιβλία

2020

 1. Dulac, F., Mihalopoulos, N., Kaskaoutis, D.G. et al.: An overview of Mediterranean aerosol studies, Chapter 3.1 in “An overview of Mediterranean aerosol studies: Comprehensive Diagnosis and Impacts». F. Dulac, S. Sauvage, and E. Hamonou (Eds.), 2020, in press.
 2. Kalivitis, N., Papatheodorou, S., Maesano, C.-N., and Isabella Annesi-Maesano, I.: Air quality and health impacts, Atmospheric Chemistry in the Mediterranean: Vol. 2, From Air Pollutant Sources to Impacts, 2020, in press.
 3. Kanakidou M., Myriokefalitakis S., Papadimitriou V. C, and Nenes A.: Aerosol impacts on atmospheric and precipitation chemistry, Chapter 9.3 in Atmospheric Chemistry in the Mediterranean: Vol. 2, From Air Pollutant Sources to Impacts, F. Dulac, S. Sauvage, and E. Hamonou Eds., Springer Nature Publisher, 28 pages. 2020, in press.
 4. Kanakidou M., Sfakianaki M., and Probst A., Impact of air pollution on terrestrial ecosystems, Chapter 10.3 in Atmospheric Chemistry in the Mediterranean: Vol. 2, From Air Pollutant Sources to Impacts, François Dulac, Stéphane Sauvage, and Eric Hamonou Eds., Springer Nature Publisher, 29 pages, 2020, in press.
 5. Kaskaoutis, D.G., E. Liakakou, E., Grivas, G., Gerasopoulos, E., Mihalopoulos,N., Alastuey, A., Dulac, F., M. Pandolfi, M., Sciare, J. and Titos, G.: Chemical composition and levels of concentrations of aerosols in the Mediterranean, Chapter 3.2 «An overview of Mediterranean aerosol studies: Comprehensive Diagnosis and Impacts». F. Dulac, S. Sauvage, and E. Hamonou (Eds.), 2020, in press.
 6. Kaskaoutis, D.G., Stavroulas, I., Bougiatioti, E. Gerasopoulos, N. Mihalopoulos, A. Alastuey, F. Dulac, M.C. Minguillón, A. Rashki, J. Sciare, G. Titos, 2020. Diurnal to seasonal variability of aerosols above the Mediterranean, Chapter 3.3  «An overview of Mediterranean aerosol studies: Comprehensive Diagnosis and Impacts». F. Dulac, S. Sauvage, and E. Hamonou (Eds.), 2020, in press.
 7. Kaskaoutis, D.G., Liakakou, E., Grivas, G., Gerasopoulos, E. Mihalopoulos, N., Alastuey, A., Dulac, F., Dumka, U.C., Pandolfi, M., Pikridas, M., Sciare, J., and Titos, G.: Inter-annual variability and long-term trends of aerosols above the Mediterranean, Chapter 3.4 «An overview of Mediterranean aerosol studies: Comprehensive Diagnosis and Impacts». F. Dulac, S. Sauvage, and E. Hamonou (Eds.), 2020, in press.
 8. Liakakou, E., Mihalopoulos, N., Theodosi, Ch., E. Tsiodra, D.G. Kaskaoutis, M.E. Koukouli, D. Balis, S.K. Kharol, M.W. Shephard, E. Dammers, K.E. Cady-Pereira, 2020. Inorganic aerosol precursors in the Mediterranean atmosphere, Chapter 4.2 «An overview of Mediterranean aerosol studies: Comprehensive Diagnosis and Impacts». F. Dulac, S. Sauvage, and E. Hamonou (Eds.), 2020, in press.
 9. Mallet, di Sarra, A., Nabat, P., Solmon, F., Gutierrez, C., Mailler, S., Menut, L., Kaskaoutis, D.G., Rowlinson, M., sRap, A.: Aerosol and ozone direct radiative impact, Chapter 9.1  «An overview of Mediterranean aerosol studies: Comprehensive Diagnosis and Impacts», F. Dulac, S. Sauvage, and E. Hamonou (Eds.), 2020, in press.
 10. Tsagaraki M., Theodosi C., Kanakidou M., Mihalopoulos N.: Atmospheric deposition over the Aegean Sea and its impact on the seawater productivity, to be published in The Handbook of Environmental Chemistry (698), Volume title: The Aegean Sea Environment: The Natural System, Part IV: The Air-Sea Interaction. A.G. Kostianoy, I. Mariolakos, P. Panayotidis, M. Soilemezidou, G. Tsaltas Eds., Springer Nature Publisher, 2020, in press.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν.

Δεν είναι αναγνώσιμο; Αλλαγή κειμένου. captcha txt

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση