0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικού συνεργάτη (Α.Π. 2019/29-5-2019 )

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος